Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Współpraca z PIP

W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych czytaj ustawa o ZZ określono fundamentalną rolę związku zawodowego w zabezpieczeniu pracownikom przestrzegania i kształtowania ich praw i uprawnień w  pracy. Sprawujemy w interesie pracowników ustawową kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczymy na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy i przepisów BHP. Posiadamy uprawnienia do czynnego uczestniczenia w procesach prawotwórczych prawa wewnątrzzakładowego. Możemy być ich inicjatorem. Mamy uprawnienia kontrolne. Funkcję kontrolną związku zawodowego powinniśmy wzmocnić powołaniem do życia Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy czytaj ustawa o SIP Organizacja związkowa na każdym etapie prowadzenia nadzoru warunków pracy i płacy w tym czasu pracy i przestrzegania zasad bhp może bezpośrednio wnioskować do PIP o przeprowadzenie kontroli w każdej sprawie związanej z wykonywaniem pracy w tym uprawnień dotyczących wypoczynku. Posiadamy możliwość wystąpienia do PIP o przeprowadzenie ankiety antymobbingowej czytaj ustawa o PIP Takie uprawnienie posiada także Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.   

Tylko takie systemowe działanie pozwoli związkowi zawodowemu na kompleksową ochronę pracowników przed zagrożeniami w środowisku pracy ale także w istotny sposób wyeliminuje nieprawidłowości w sferze przestrzegania prawa pracy. Dobrym przykładem jest tutaj społeczny nadzór warunków pracy prowadzony przez Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.  Na podstawie ustaleń zakładowy SIP wydaje pracodawcy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Co więcej, w razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, zakładowy SIP występuje do pracodawcy o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe. Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie przez inspektora pracy PIP oraz w podsumowaniu kontroli. Kontrolujący zakład inspektor PIP posiada prawną możliwość wglądu do zakładowej księgi zaleceń SIP.

NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego ściśle współpracuje z Okręgowym Inspektoratem PIP w Lublinie czytaj >>>

Jesteśmy czynnym uczestnikiem prac w Lubelskiej Rady PIP do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Podczas cyklicznych seminariów SIP stale współpracujemy z PIP w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności Społecznych Inspektorów Pracy w Regionie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content