Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Szkolenia

Szkolenia są nieodpłatne i odpłatne zgodnie z uchwałą Zarządu Regionu. Warunkiem udziału kandydatów w szkoleniu jest terminowe przekazywanie przez Organizację Zakładową/Międzyzakładową składek członkowskich do Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i prawidłowe zgłoszenie do działu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do Działu Szkoleń:

Koordynator szkoleń: Tomasz Kupczyk

81 532-08-11 wew. 20.

reporter.lublin@solidarnosc.org.pl

Szkolenia z Komisji Krajowej

Nazwa szkolenia: Rozwój związku – szkolenie podstawowe cz. I czytaj>>>

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności skuteczniejszego organizowania pracowników w warunkach dzisiejszego rynku pracy.

Czas trwania: 1,5 dnia

Nazwa szkolenia: Rozwój związku – szkolenie podstawowe cz. II czytaj>>>

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Rozwój związku – prowadzenie rozmów czytaj>>>

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Szkolenie ogólnozwiązkowe (SOD) dla działaczy zakładowych czytaj>>>

Celem szkolenia jest poznanie podstaw prawa związkowego oraz okołozwiązkowego. Nabycie umiejętności skutecznego organizowania pracy komisji zakładowej. Nabycie podstawowych umiejętności negocjacyjnych.

Czas trwania: 1,5 dnia

Nazwa szkolenia: Układy Zbiorowe Pracy czytaj>>>

Na szkoleniu poznasz podstawy prawne funkcjonowania oraz potencjalnych korzyści płynących z UZP.

Czas trwania: 2,5 dnia

Nazwa szkolenia: Bycie liderem związkowym – to zobowiązuje czytaj>>>

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności liderskich.

Czas trwania: 2,5  dnia

Nazwa szkolenia: Negocjacje czytaj>>>

Na szkoleniu zdobędziesz umiejętności negocjacyjne.

Czas trwania: 2,5 dnia

Nazwa szkolenia: Wizerunek działacza związkowego cz. I czytaj>>>

Celem szkolenia jest świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego oraz nabycie umiejętności publicznych wystąpień.

Czas trwania: 2 dni

Nazwa szkolenia: Wizerunek działacza związkowego cz. II czytaj>>>

Na szkoleniu zdobędziesz praktyczne umiejętności świadomego kształtowania wizerunku działacza związkowego.

Czas trwania: 2 dni

Nazwa szkolenia: Tworzenie internetowych stron związkowych czytaj>>>

Celem szkolenia jest przygotowanie do utworzenia profesjonalnej związkowej strony internetowej.

Czas trwania: 2 dni

Nazwa szkolenia: Mobbing w środowisku pracy czytaj>>>

Na szkoleniu dowiesz się m.in., czym jest mobbing w miejscu pracy, warunki sprzyjające mobbingowi w zakładzie pracy oraz jak przeciwdziałać mobbingowi.

Czas trwania: 2,5 dnia

Szkolenie prowadzone przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Nazwa szkolenia: Społeczny Inspektor Pracy

Zakres tematyczny:

 1. Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy ( w tym: formułowanie zaleceń i uwag oraz wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy).
 2. Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy.
 1. Zagadnienia prawne ochrony pracy.
 2. Zagadnienia technicznej ochrony pracy.
 3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 4. Zagadnienia funkcjonowania SIP.
 5. Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenia z Regionu

Nazwa szkolenia: Prawo związkowe

Zakres tematyczny:

1. Regulacje prawne działalności związkowej.
2. Ustawa o związkach zawodowych.
3. Statut NSZZ „Solidarność” wraz z uchwałami Komisji Krajowej.
4. Uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów prawa.
5. Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej.
6. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.
7. Orzecznictwo sądów oraz aspekty prawa międzynarodowego w powyższym zakresie.
8. Indywidualne konsultacje.

Czas trwania: 1 dzień 

Nazwa szkolenia: Szkolenie z ordynacji wyborczej

Zakres tematyczny:

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
2. Kalendarz wyborczy.
3. Klucze wyborcze.
4. Zasady wyborcze.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Szkolenie komisji rewizyjnych

Zakres tematyczny:

 1. Pozycja komisji rewizyjnej w strukturze władz NSZZ „Solidarność”.
 2. Wewnętrzne zasady funkcjonowania NSZZ „Solidarność”.
 3. Zasady pracy zakładowej komisji rewizyjnej.
 4. Zakres kontroli zakładowej komisji rewizyjnej.
 5. Działania pokontrolne komisji rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Szkolenie ekonomiczne

Zakres tematyczny:

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.
2. Wprowadzenie do analizy finansowej.
3. Analiza działalności przedsiębiorstwa.
4. Analiza sprawozdań finansowych.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Szkolenie skarbników

Zakres tematyczny:

1. Uchwała ws. działalności finansowej Związku.
2. Dokumentacja finansowo-księgowa.
3. Zasady gospodarki kasowej.
4. Rozliczanie organizacji związkowej z urzędem skarbowym.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia:  Struktura organizacyjna związku oraz kompetencje władzy wykonawczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych

1. Prawne podstawy prowadzenia działalności związkowej w zakładzie pracy.
2. Osobowość prawna Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.
4. Podstawowe jednostki organizacyjne Związku.
5. Władze w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku.
6. Uprawnienia i zadania władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
7. Zasady podejmowania uchwał, stanowisk i innych decyzji przez zarząd podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
8. Przyjęcie w poczet członków Związku oraz przyczyny utraty członkostwa.
9. Szczególna ochrona stosunku pracy funkcyjnych członków organizacji związkowej.
10. Wysokość składki związkowej oraz sposób jej podziału- Uchwała ws. działalności finansowej związku.
11. Elektroniczna legitymacja i karta rabatowa Lotos.
12. Szczególne obowiązki podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wynikające z Uchwały Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ
„Solidarność” ws. sprawozdawczości elektronicznej.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Spory zbiorowe

Zakres tematyczny:
1. Przedmiot sporu zbiorowego.
2. Rokowania.
3. Mediacja i arbitraż.
4. Strajk.
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Uprawnienia i obowiązki organizacji związkowych w sprawach indywidualnych członków związku

Zakres tematyczny:

1.    Informacja o liczbie członków organizacji związkowej.
2.    Imienna lista osób korzystających z obrony organizacji związkowej.
3.    Uprawnienia w indywidualnych sprawach pracowniczych.
4.    Szczególna ochrona stosunku pracy.
5.    Pełnienie funkcji związkowej w zakładzie pracy.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Uprawnienia i obowiązki organizacji związkowych o charakterze zbiorowym

Zakres tematyczny:

1.      Uprawnienia organizacji związkowej do przetwarzania danych osobowych.
2.      Reprezentatywność organizacji związkowej.
3.      Ustalanie regulaminów wewnątrzzakładowych w przypadku jednej organizacji związkowej.
4.      Ustalanie regulaminów wewnątrzzakładowych w przypadku co najmniej dwóch organizacji związkowych.
5.      Wspólnie uzgodnione stanowisko organizacji związkowych.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Liczebność organizacji związkowej i jej weryfikacja

Zakres tematyczny:

1.      Informacja o liczbie członków organizacji związkowej.
2.      Pisemne zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej organizacji związkowej.
3.      Wniosek do sądu o ustalenie liczby członków.
4.      Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia liczby członków.
5.      Skutki wadliwej informacji o liczbie członków.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: BHP

Zakres tematyczny:

 1. Społeczna Inspekcja Pracy (status, skład, uprawnienia, szczególna ochrona stosunku pracy SIP).
 2.  Służba BHP pracodawcy.
 3. Komisja BHP.
 4. Konsultacje BHP
 5. Przedstawiciele Związków Zawodowych w Komisji BHP i konsultacjach BHP.

Nazwa szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakres tematyczny:

1. Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS. 
2. Zasady  tworzenia Funduszu. 
3. Regulamin ZFŚS zasady ustalania, jego rola w  gospodarowaniu środkami Funduszu. 
4. Zasady  przyznawania świadczeń z Funduszu. 
5. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych  osobowych na potrzeby ZFŚS.

Czas trwania: 1 dzień

Nazwa szkolenia: Prawo oświatowe

Zakres tematyczny:

1. Ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie oświaty.
2. Słownik pojęć prawnych występujących w oświacie.
3. Zmiany w prawie oświatowym.
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.
5. Ocena pracy dyrektora i nauczyciela.

Czas trwania: 1 dzień

Dokonując zgłoszenia na szkolenia, prosimy o podanie niezbędnych danych:

– imię i nazwisko uczestnika szkolenia,

– pełniona funkcja związkowa,

– nazwa organizacji związkowej wraz z numerem z Rejestru Regionu,
– adres e-mail,

– numer telefonu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content