Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Struktura Regionu

Walne Zebranie Delegatów Regionu

Walne Zebranie Delegatów (WZD) jest najwyższą władzą stanowiącą w Regionie. Tworzą je związkowcy-delegaci wybrani jako reprezentanci swoich macierzystych organizacji. Jeden mandat delegata przypada na określoną liczbę członków związku, którą określa w uchwale ZR na kadencję.
Posiedzenia WZD zwoływane są przynajmniej 2 razy w kadencji, która trwa 5 lat.
W trakcie zebrań związkowcom przedstawiane jest sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” (ZR) oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej (RKR). Przyjmowane są także uchwały i stanowiska, które obowiązują całą strukturę regionalnej „Solidarności”.
Na sesji wyborczej WZD, w głosowaniu tajnym z urną, wyłaniane są spośród delegatów nowe władze Regionu.
Delegaci wybierają kolejno Przewodniczącego Regionu, członków Zarządu Regionu, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” (KZD).
WZD ustala także wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionu.

Zarząd Regionu

Zarząd Regionu (ZR) jest władzą wykonawczą w Regionie, wybieraną na 5-letnią kadencję podczas sesji wyborczej Walnego Zebrania Delegatów Regionu (WZDR).
ZR kieruje działalnością Regionu, w tym prowadzi jego politykę finansową.
Pomiędzy posiedzeniami władzy stanowiącej podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla wszystkich władz jednostek podrzędnych. Ponadto koordynuje działalność organizacji związkowych oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców, władz samorządowych i administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji.

Członkowie Zarządu Regionu >> zobacz

Prezydium Zarządu Regionu

Prezydium Zarządu Regionu (PZR) jest organem władzy wykonawczej. Do jego zadań należy kierowanie bieżącą działalnością Regionu. W jego skład wchodzą Przewodniczący ZR oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków Zarządu Regionu (ZR). Co najmniej dwóch członków Prezydium ZR upoważnionych jest do podejmowania czynności prawnych w imieniu Zarządu Regionu. Upoważnienia udziela się stosowną uchwałą.

Członkowie Prezydium Zarządu Regionu >> zobacz

Regionalna Komisja Rewizyjna

Regionalna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością decyzji podejmowanych przez władzę wykonawczą z przepisami prawa ogólnego i wewnątrzzwiązkowego.
W szczególności sprawuje kontrolę nad finansową działalnością ZR, realizacją podjętych uchwał i stanowisk, opracowaniem i wykonaniem budżetu związkowego, sposobem prowadzenia dokumentacji ZR i Prezydium ZR, wydatkowaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przestrzeganiem wynegocjowanych regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz poprawnością funkcjonowania funduszy celowych.
RKR przeprowadza również kontrole, na wniosek Zarządu Regionu, w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku.

Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej >>zobacz

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content