Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Statut i finanse związku

Związek zawodowy działa w oparciu o postanowienia statutu oraz zapisy ustawy o związkach zawodowych.

Statut NSZZ „Solidarność” jest podstawowym dokumentem naszego związku, w którym określono jego strukturę, sposób prowadzenia działalności i cele jakie sobie stawia. Każda aktywność związkowa powinna być zgodna z zawartymi w nim zasadami i nie może zaprzeczać statutowi.

Związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

STATUT ZWIĄZKU >>>

Zgodnie z § 17 Statutu NSZZ „Solidarność’ Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: organizacje zakładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe sekretariaty branżowe (..)Osobowość prawną wyznaczają dwa pojęcia: zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to możność bycia podmiotem praw np. możność bycia podmiotem prawa własności (czyli właścicielem), stroną umowy cywilnoprawnej (np. umowy sprzedaży) ale i obowiązków dotyczących osób prawnych między innymi:

 • obowiązku uzyskania numeru REGON w Urzędzie Statystycznym,
 • obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru  NIP podatnika, 
 • obowiązku corocznego składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego i Krajowej Administracji Skarbowej w ramach prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw poprzez własne działanie i na własny rachunek. O ile zdolność prawną posiada między innymi organizacja zakładowa – o tyle zdolność do czynności prawnej przysługuje Komisji Zakładowej/Komisji Międzyzakładowej/Komisji Podzakładowej czyli władzy wykonawczej tych organizacji.  Przypominamy, iż na podstawie § 42pkt.7 Statutu NSZZ „Solidarność” czynności prawne w imieniu organizacji związkowych posiadających osobowość prawną, podejmuje co najmniej dwóch członków Prezydium (lub KZ – w przypadku braku Prezydium), upoważnionych do tego stosowną jego decyzją.

Głównym źródłem finansowania działalności organizacji związkowych, są składki pochodzące od członków Związku. Ponadto środki finansowe i majątek Związku mogą być pozyskiwane z innych źródeł czytaj >>

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Art.  331.  [Pobieranie składek związkowych]) pracodawca ma obowiązek:

 1. na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.
 2. niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową. (Art.  24.  [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe])

Związki zawodowe korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Składka członkowska w NSZZ „Solidarność”

Podstawowym aktem prawa wewnątrzzwiązkowego regulującym zasady finansowania działalności związkowej jest Uchwała nr 5 KZD NSZZ „Solidarność” ws. działalności finansowej Związku czytaj >>>  

Miesięczna składka członkowska NSZZ „Solidarność” dla osób będących w stosunku pracy wynosi 0,82 %:

 • miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) z uwzględnieniem dodatków płacowych z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku od osób fizycznych oraz deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw,
  nagród – w tym nagród jubileuszowych oraz świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
 • pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego tj. chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego.

Jeżeli osoby uzyskują dochody z innego tytułu niż stosunek pracy (np. działalność gospodarcza, umowa zlecenia, umowa o dzieło), wówczas wysokość składki zależy od uzyskanego w miesiącu dochodu. Wysokość składki dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych wynosi dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

Osoba przekazująca składkę na konto Regionu tj. pracownik księgowości pracodawcy lub osoba upoważniona przez komisję do przygotowania przelewu bankowego miesięcznej składki na konto Regionu winna w tytule przelewu wpisać kolejno prawidłowe dane organizacji wg. poniższego schematu.  

Instrukcja kolejności tworzenia opisu przelewu:
KZ; następnie numer rejestrowy organizacji nadany przez Region, dalej skrót skł (oznacza składka), a po zwrocie skł wpisujemy miesiąc i rok za który jest  płatna składka np.: 01/24 (oznacza za miesiąc styczeń 2024r.)  i dalej wpisujemy nazwę własną organizacji wpłacającej składkę.

Przykład prawidłowego opisu przelewu: 
KZ   00001    skł    01/24  OZ przy Fabryce Obuwia w Mełgwi

Uwaga: w przypadku organizacji posiadających w Regionie Środkowo-Wschodnim subkonto w miejsce oznaczenia KZ proszę wpisać oznaczenie SUB (oznacza subkonto w Regionie).

Ważne: zachowanie kolejności opisu przelewów składek pozwoli na prawidłową identyfikację płatnika składki i miesiąca, za który składka została uiszczona.

Uchwała Finansowa określa zasady finansowania wewnątrz związku. Tylko Krajowy Zjazd Delegatów może zmieniać treść uchwały. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone podczas XXXI KZD.

Uchwała finansowa zawiera sposób podziału składki członkowskiej, sposób rozliczania między Zarządami Regionów a Komisją Krajową, zasady wypłacania zasiłków statutowych, sposób naliczania wynagrodzeń dla działaczy związkowych.

Zgodnie z treścią § 3 uchwały finansowej ustala się następujący podział środków uzyskanych z miesięcznej składki członkowskiej:

1. 60% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej,

2. 40% środków – przekazywane jest zarządowi regionuz czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%.

Uwaga: 15% składki Region przekazuje w podziale:

 • 10% Komisji Krajowej;
 • 2,5% na Krajowy Fundusz Strajkowy;
 • 2,5% na Regionalny Fundusz Strajkowy

Zasady prawidłowego opisu przelewu składki członkowskiej na Region >>>

Vademecum finansowe organizacji związkowej czytaj >>>
Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe – czytaj >>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content