Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Statut i finanse związku

Związek zawodowy działa w oparciu o postanowienia statutu oraz zapisy ustawy o związkach zawodowych.

Statut NSZZ „Solidarność” jest podstawowym dokumentem naszego związku, w którym określono jego strukturę, sposób prowadzenia działalności i cele jakie sobie stawia. Każda aktywność związkowa powinna być zgodna z zawartymi w nim zasadami i nie może zaprzeczać statutowi.

Związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

STATUT ZWIĄZKU >>>

Zgodnie z § 17 Statutu NSZZ „Solidarność’ Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: organizacje zakładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe sekretariaty branżowe (..)Osobowość prawną wyznaczają dwa pojęcia: zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna to możność bycia podmiotem praw np. możność bycia podmiotem prawa własności (czyli właścicielem), stroną umowy cywilnoprawnej (np. umowy sprzedaży) ale i obowiązków dotyczących osób prawnych między innymi:

  • obowiązku uzyskania numeru REGON w Urzędzie Statystycznym,
  • obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru  NIP podatnika, 
  • obowiązku corocznego składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego i Krajowej Administracji Skarbowej w ramach prowadzenia uproszczonej rachunkowości.

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw poprzez własne działanie i na własny rachunek. O ile zdolność prawną posiada między innymi organizacja zakładowa – o tyle zdolność do czynności prawnej przysługuje Komisji Zakładowej/Komisji Międzyzakładowej/Komisji Podzakładowej czyli władzy wykonawczej tych organizacji.  Przypominamy, iż na podstawie § 42pkt.7 Statutu NSZZ „Solidarność” czynności prawne w imieniu organizacji związkowych posiadających osobowość prawną, podejmuje co najmniej dwóch członków Prezydium (lub KZ – w przypadku braku Prezydium), upoważnionych do tego stosowną jego decyzją.

Głównym źródłem finansowania działalności organizacji związkowych, są składki pochodzące od członków Związku. Ponadto środki finansowe i majątek Związku mogą być pozyskiwane z innych źródeł czytaj >>

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Art.  331.  [Pobieranie składek związkowych]) pracodawca ma obowiązek:

  1. na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.
  2. niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową. (Art.  24.  [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe])

Związki zawodowe korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Składka członkowska w NSZZ „Solidarność”

Podstawowym aktem prawa wewnątrzzwiązkowego regulującym zasady finansowania działalności związkowej jest Uchwała nr 5 KZD NSZZ „Solidarność” ws. działalności finansowej Związku czytaj >>>  

Miesięczna składka członkowska NSZZ „Solidarność” dla osób będących w stosunku pracy wynosi 0,82 %:

  • miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) z uwzględnieniem dodatków płacowych z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku od osób fizycznych oraz deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw,
    nagród – w tym nagród jubileuszowych oraz świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
  • pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego tj. chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego.


Jeżeli osoby uzyskują dochody z innego tytułu niż stosunek pracy (np. działalność gospodarcza, umowa zlecenia, umowa o dzieło), wówczas wysokość składki zależy od uzyskanego w miesiącu dochodu. Wysokość składki dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych wynosi dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

Vademecum finansowe organizacji związkowej czytaj >>>
Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe – czytaj >>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content