Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Składka członkowska

Miesięczna składka członkowska, zgodnie z zapisem w uchwale finansowej, wynosi:

1. dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:

a) miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych, różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń oraz pozostałych przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych niebędących wynagrodzeniem,

b) świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa.

2. dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy – 0,82% przychodu.

3. dla emerytów, rencistów, osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych, dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

Dla osób wymienionych w ust.1 pkt 2 uzyskujących dochody wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dochód stanowiący podstawę wymiaru składki nie może być niższy niż dochód deklarowany do ubezpieczenia społecznego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content