Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Regulamin Szkoleń

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA STACJONARNE I ON-LINE
organizowane przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”

1. Regulamin rekrutacji na szkolenia określa zasady naboru uczestników szkoleń prowadzonych przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Szkolenia odbywają się w czasie określonym przez Organizatora, zgodnie harmonogramem. Harmonogram zamieszczony na stronie internetowej Regionu.

3. Szkolenia odbywają się w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Udział w szkoleniach prowadzonych przez Organizatora jest bezpłatny lub płatny, w zależności od typu i formy szkolenia.

5. Uczestnikami szkoleń mogą być działacze funkcyjni NSZZ „Solidarność”, a także członkowie Związku nie pełniący funkcji związkowej, skierowani na szkolenie przez macierzystą organizację związkową.

6. Rekrutację na szkolenia prowadzi dział szkoleń Regionu. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą umieszczenia informacji o szkoleniu w harmonogramie na stronie internetowej.

7. Informacja, o której mowa w punkcie 6 zawiera w szczególności: tytuł szkolenia, program szkolenia, liczbę uczestników.

8. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników telefonicznie, e-mailem lub osobiście w biurze działu szkoleń. Lista uczestników może zostać zamknięta przed terminem zakończenia rekrutacji.

9. W przypadku dużego zainteresowania danym szkoleniem, Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania tylko dwóch osób reprezentujących daną organizację związkową oraz niekwalifikowania osoby, która uczestniczyła już w szkoleniu o tym samym zakresie tematycznym.

10. Po poprawnym zgłoszeniu, Organizator wpisuje zgłoszoną osobę na listę uczestników szkolenia i przygotowuje oddelegowanie na szkolenie.

11. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona i ustalana jest przez Organizatora. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

13. W przypadku braku wolnych miejsc na dane szkolenie, kandydat może otrzymać propozycję umieszczenia na liście rezerwowej lub zapisu na najbliższy wolny termin.

14. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub na adres e-mail działu szkoleń.

15. W przypadku rezygnacji ze szkolenia bez uprzedniej informacji lub pomimo podtrzymania do dnia szkolenia statusu uczestnika szkolenia , uczestnik nie przybył na szkolenie, zapisany kandydat może być wezwany przez Organizatora do uiszczenia opłaty za niewykorzystane miejsce podczas szkolenia.

16. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje zapisanych uczestników szkolenia o zaistniałych zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie z jednoczesnym przygotowaniem oddelegowania z nowym terminem szkolenia.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia i zakwalifikowania następnej osoby zgodnie z kolejnością zgłoszeń w przypadku, gdy dane teleadresowe zakładu pracy lub dane uczestnika w tym: numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail osoby zgłaszanej na szkolenie są nieprawidłowe.

18. Od decyzji Organizatora w sprawach kwalifikowania uczestników na szkolenia nie przysługują żadne środki odwoławcze.

19. Niniejszy Regulamin został opracowany przez Prezydium Zarządu Regionu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content