Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Nasze projekty

„Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ”

«Робота – ключ до інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України ”

UCZESTNICY

Projekt „Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ” kierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy  znaleźli  się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje  się w szczególnie trudnej  sytuacji życiowej.

W 2022 r. planuje się  udzielenie wsparcia 20 osobom

W  2023 r. planuje się udzielenie wsparcia 55 osobom

УЧАСНИКИ

Проект «Праця – ключ для інтеграції. Комплексна програма підтримки мігрантів             з України» адресована громадянам України, які опинилися в Польщі в особливо складній життєвій ситуації у зв’язку з бойовими діями на території України.

У 2022 році  підтримка планується для 20 осіб.

У 2023 році підтримку планується для 55 осіб

FORMY WSPARCIA

Identyfikacja potrzeb uczestnika

W ramach zadania zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestnika  projektu (przez doradcę zawodowego) oraz stworzona   indywidualna ścieżka kariery z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Wymiar wsparcia 3 godz. Zegarowe.

Wsparcie przeprowadzi  doradca zawodowy.

Działania obejmą analizę sytuacji zawodowej uczestnika  pod względem możliwości wykorzystania jego potencjału na rynku pracy oraz barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,  zaplanowanie w określonym czasie realizacji wybranych działań w celu poprawy sytuacji zawodowej, wzmocnienia potencjału na rynku pracy, instrumenty, usługi, narzędzia rynku pracy możliwe w zastosowaniu  przy realizacji IPD oraz  działania  do samodzielnej realizacji przez uczestnika.

Uczestnikom zostaną zapewnione przerwy kawowe,  a  w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu

W sytuacji obostrzeń  związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w formie on-line lub hybrydowo

Wsparcie aktywizujące

Uzasadnieniem realizacji zadania jest nabycie i wzmocnienie kompetencji kluczowych, umiejętności społecznych i niezbędnych do samorealizacji osobistej i zawodowych, profilaktyka zdrowotna – wiedza, umiejętności i motywacja do zdrowego trybu życia. Ponadto zdobycie praktycznych umiejętności do poruszania się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Wsparcie odbywać się będzie w grupach, dobranych przez doradcę zawodowego.

Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji składać się będzie  z dwóch elementów:

Część 1. Treningi z zakresu kompetencji społecznych i profilaktyki zdrowotnej -12 godz. (2 dni po 6 h) obraz siebie, współpraca w grupie, .komunikacja,  asertywność, zarządzanie czasem zasady higieny osobistej., zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, stres-ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, funkcjonowanie społeczne.

Część 2 Warsztaty aktywizacji zawodowej 12 godz.(2 dni po 6 h) moje zainteresowania i zdolności, funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, dokumentacja poszukującego pracy rozmowa kwalifikacyjna.

Uczestnikom zostaną zapewnione obiady, materiały szkoleniowe  oraz w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu.

W sytuacji obostrzeń  związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w formie on-line lub hybrydowo

Wsparcie szkoleniowe

Szkolenie  kończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje uczestników.

Za wybór kursu odpowiadać będzie doradca zawodowy (zgodnie z IPD i zapotrzebowaniem rynku pracy) Kryteria doboru szkoleń: predyspozycje i potrzeby określone w IPD oraz zapotrzebowanie na rynku pracy. wykształcenia oraz cechy psychofizyczne oraz potrzeby pracodawców ( Barometr zawodów deficytowych)

Liczba godzin szkolenia to 300 godzin dydaktycznych na kurs. Łącznie 50 dni szkoleniowe. Okres realizacji kursu ok. 2 miesięcy.

Dla uczestników  zapewnione zostaną posiłki, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie i badania lekarskie, odzież ochronna oraz materiały. Zakłada się że minimum 50% godzin zajęć będą to zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy.

Każde szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. Uczestnicy , którzy zakończą  kurs i egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają dokument- zaświadczenie potwierdzający kwalifikacje do wykonywania czynności i zadań w zakresie objętym szkoleniem. Zaświadczenie  zawierać będzie info o zakresie szkolenia o liczbie h szkole. oraz wynikach egzaminu i będzie zgodne z właściwym rozporządzeniem.

W sytuacji obostrzeń  związanych z COVID dopuszczalne będzie realizowanie wsparcia w części teoretycznej w formie on line lub hybrydowo.

Stypendium szkoleniowe

Uczestnik wsparcia szkoleniowego otrzymuje  stypendium szkoleniowe na wskazane przez siebie złotówkowe konto bankowe

Wypłata stypendium następuje wyłącznie  w formie bezgotówkowej, po zakończeniu udziału w szkoleniu, w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie odbytych godzin (wyliczenie na podstawie listy obecności).

Wysokość stypendium szkoleniowego  wyliczona  dla  150 h zajęć miesięcznie- wynosi ze składkami ZUS-  1923,64  zł. Kwota do wypłaty na konto wynosi 1 489 zł.

Aktywność zawodowa

Pośrednictwo w wymiarze 2 godzin zegarowych. Ocena postępów i perspektyw zawodowych  i społecznych, wdrażanie IPD. Wyszukiwanie pracodawców, pomoc w zatrudnieniu.

 Uczestnikowi  zapewnione zostaną: zwrot kosztów dojazdu. Celem pośrednictwa będzie znalezienie i utrzymanie pracy przez uczestników. Pośrednictwo realizować będzie pośrednik pracy-doradca

ФОРМИ ПІДТРИМКИ

Виявлення потреб учасника

В рамках завдання буде проведено діагностику потреб учасника проекту (професійним радником) та створено індивідуальний кар’єрний шлях з урахуванням діагностики проблемної ситуації, ресурсів, потенціалу, схильностей та потреб. Підтримка розмірності – 3 години. Підтримку надаватиме професійний радник. Діяльність включатиме аналіз професійної ситуації учасника з точки зору можливості використання його потенціалу на ринку праці та бар’єрів для працевлаштування, планування реалізації обраних заходів протягом визначеного періоду для покращення професійної ситуації, зміцнення потенціалу на ринку праці, інструменти, послуги, інструменти ринку праці, які можуть бути використані при реалізації ІPD (індивідуальний план дій) та діяльність, яку здійснюватиме учасник. Учасникам будуть надані перерви на каву та, за потреби, відшкодування витрат на проїзд У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині в он-лайн або гібридній формі

Активація підтримки

Обґрунтуванням реалізації завдання є набуття та зміцнення ключових компетентностей, соціальних навичок та необхідних для особистої і професійної самореалізації, профілактики здоров’я – знань, уміння та мотивації до здорового способу життя. Крім того, набуття практичних навичок орієнтування на ринку праці, оформлення аплікаційних документів. Супровід відбуватиметься у групах, відібраних  професійним радником. Підтримка служб активної інтеграції складатиметься з двох елементів: Частина 1. Тренінги у сфері соціальних компетентностей та профілактики здоров’я – 12 год. (2 дні через 6 годин) самооцінка, співпраця в групі, комунікація, наполегливість, тайм-менеджмент, принципи особистої гігієни, здорове харчування, здоровий спосіб життя, стресові фізичні вправи, релаксація, соціальне функціонування. Частина 2 Професійно-активаційний семінар 12 годин (2 дні по 6 годин) мої зацікавлення та здібності, функціонування сучасного ринку праці, документація пошуку роботи, співбесіда. Учасники будуть забезпечені обідами, навчальними матеріалами та, за необхідності, відшкодуванням витрат на проїзд. У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині в он-лайн або гібридній формі

Підтримка навчання

Навчання завершується отриманням документу, що підтверджує компетенцію або кваліфікацію учасників. Вибір курсу буде відповідальністю профконсультанта (відповідно до IPD та потреб ринку праці) Критерії відбору навчання: схильності та потреби, зазначені в IPD та попит на ринку праці. освітні та психофізичні особливості та потреби роботодавців (барометр дефіцитних професій) Кількість навчальних годин – 300 навчальних годин на курс. Всього 50 навчальних днів. Тривалість курсу становить приблизно 2 місяці. Учасники будуть забезпечені харчуванням, стипендіями на навчання, відшкодуванням витрат на проїзд, страховкою та медичними оглядами, захисним одягом та матеріалами. Передбачається, що не менше 50% аудиторних годин складатимуть практичні заняття, які проводить роботодавець. Кожне навчання завершуватиметься отриманням документа, що підтверджує кваліфікацію, навички та компетенції. Учасники, які успішно пройшли курс та іспит, отримають документ, що підтверджує кваліфікацію для виконання робіт та завдань у рамках навчання. Сертифікат буде містити інформацію про обсяг навчання та кількість годин школи. та результати експертизи та буде згідно з відповідним положенням. У разі обмежень, пов’язаних з COVID, буде дозволено надавати підтримку в теоретичній частині в он-лайн або гібридній формі.

Стипендія на навчання

Учасник навчання отримує стипендію на навчання на вказаний ним банківський рахунок у злотих Стипендія виплачується тільки в безготівковій формі, після закінчення навчання, у розмірі, що відповідає фактичній кількості відпрацьованих годин (розраховується на підставі табеля відвідування). Сума стипендії на навчання, розрахована на 150 годин занять на місяць, становить 1923,64 злотих разом із внесками на соціальне страхування. Сума для зняття на рахунок становить 1489 злотих.

Професійна діяльність

Посередництво в розмірі 2 годин. Оцінка успішності та професійно-соціальних перспектив, впровадження ІПД. Пошук роботодавця, допомога в працевлаштуванні. Учаснику надається: відшкодування витрат на проїзд. Метою працевлаштування буде пошук та збереження роботи учасників. Реалізовано посередництво буде посередником-консультантом.

DOSTĘPNOŚĆ

W  razie potrzeby miejsce kursu wyposażone będzie w sprzęt słuchawkowy dla niedosłyszących, narzędzia TIK.

Uczestnicy wsparcia otrzymają pisemną informację dot. zasady równości szans w tym równości płci. Pomieszczenia, w których odbywać się będzie wsparcie umożliwią swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym- nie będą posiadać barier architektonicznych. Dla osób niedowidzących przygotowana zostanie specjalna wersja prezentacji umożliwiająca swobodne zapoznanie się z jej treścią. Dla osób niedosłyszących przygotowane zostaną specjalne zestawy słuchawkowe.

НАЯВНІСТЬ

За потреби місце проведення курсу буде оснащено навушниками для людей з вадами слуху та ТІК (інформаційно-комунікаційні технології) – засобами. Учасники підтримки отримають письмову інформацію щодо принципу рівних можливостей, зокрема гендерної рівності. Приміщення, де відбуватиметься супровід, будуть забезпечені вільним доступом для інвалідів – не матимуть архітектурних перешкод. Для людей із вадами зору буде підготовлена​спеціальна версія презентації, яка дозволить їм вільно ознайомитися з її змістом. Для людей з вадами слуху підготують спеціальний набір навушників.

KONTAKT

Biuro Projektu

„Praca- klucz do integracji. Kompleksowy program wsparcia  migrantów z Ukrainy ”

20-109 Lublin, ul. Królewska 3 pokój 35

Czynne  od poniedziałku do piątku

od 9.00 do 14.00

tel. 81 5320811 w. 31

e-mail: projekt.lublin@solidarnosc.org.pl

КОНТАКТ

Проектний офіс

«Праця – ключ для інтеграції. Комплексна програма підтримки переселенців з України» 20-109 Люблін, ul. Królewska 3, кімната 35.  

Працює з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 14.00 год.

телефон: /81/ 532-08-11 дод.31

e-mail: projekt.lublin@solidarnosc.org.pl 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content