Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Molestowanie seksualne w pracy

Jedną z form dyskryminacji jest molestowanie, które zostało uregulowana w art. 183a § 6 kodeksu pracy. Oznacza ono niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Rodzajem dyskryminacji ze względu na płeć jest molestowanie seksualne. Aby dane zachowanie zostało zakwalifikowane jako molestowanie seksualne:

 • musi być niepożądane
 • musi mieć charakter seksualny lub odnosić się do płci pracownika
 • jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Molestowanie seksualne może występować w formie fizycznej, werbalnej lub pozawerbalnej. Przykładami takiego zachowania będą:

 • nakłanianie do czynności seksualnych z wykorzystaniem własnej przewagi
 • szantaż seksualny
 • sprośne aluzje lub żarty
 • prezentowanie treści o charakterze pornograficznym, na przykład rysunków, filmików.

Osoba doświadczająca molestowania lub molestowania seksualnego powinna wyrazić sprzeciw wobec niepożądanego zachowania. czytaj

Sprzeciw może mieć charakter:

 • werbalny i polegać na przykład na bezpośrednim zwróceniu się do sprawcy i poinformowaniu go o niepożądanym charakterze jego zachowania
 • pozawerbalny i polegać na przykład na unikaniu kontaktu ze sprawcą.

Dzięki wyrażonemu sprzeciwowi pracodawca będzie mógł zareagować na niechciane zachowania i im przeciwdziałać. Sprzeciw jest także istotny ze względów dowodowych. Potwierdza to orzecznictwo sądowe, które wskazuje, że obowiązkiem ofiary jest uprawdopodobnienie, że:

 • wystąpiło molestowanie seksualne
 • sprzeciwiła się temu zachowaniu.

Na pracodawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia (a nie uprawdopodobnienia), że nie doszło do molestowania. Jest to wyjątkowa sytuacja procesowa, w której osoba inicjująca postępowanie (pracownik) nie musi udowadniać swoich twierdzeń, a wystarczy, że je uprawdopodobni. W praktyce pracownicy przedstawiają swoją wersję wydarzeń w pozwie i w ramach przesłuchania. Natomiast to pracodawca musi wykazać, że zarzuty pracownika są nieprawdziwe i przedstawić dowody, które to potwierdzą.

Ważne! Ani podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu, ani podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content