Niezależny samorządny związek zawodowy

Wybierz kierunek solidarność

pl ua

Informator związkowca

Rejestr elektroniczny:

www.lubelskasolidarnosc.pl

W oparciu o Art. 14. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 263,t.j), postępując zgodnie z §18.1. Statutu NSZZ „Solidarność”, uchwałami KK nr 8/05, nr 24/04 i 14/2010, Zarząd Regionu, jako pełnoprawny organ rejestrowy jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, funkcjonujących na obszarze Regionu Środkowo-Wschodniego wprowadził regionalny elektroniczny system rejestru jednostek organizacyjnych NSZZ Solidarność.
Elektroniczny system rejestru jednostek organizacyjnych jest panelem statystycznym, zbudowanym na potrzeby naszego regionu. Panel jest ważnym instrumentem prowadzenia rejestru organizacji związkowych regionu. Jest on kompleksowo zintegrowany z centralną ogólnopolską bazą GUS.

W celu prowadzenia i aktualizacji bieżącego rejestru organizacji i pracodawców objętych działalnością NSZZ „Solidarność” w regionie każda organizacja związkowa zarejestrowana w rejestrze regionalnym, reprezentowana przez przewodniczącego władzy wykonawczej, na podstawie udostępnionego przewodniczącemu organizacji kodu dostępu do panelu administracyjnego rejestru regionu zamieszczonego na stronie internetowej: www.lubelskasolidarnosc.pl, ma obowiązek:

1.         dokonania i prowadzenia na bieżąco przeglądu zawartych danych administracyjnych

w regionalnym rejestrze elektronicznym,

2.         niezwłocznego zgłaszania do administratora rejestru nieprawidłowych lub błędnych danych administracyjnych z jednoczesnym podaniem danych prawidłowych;

3.         bieżącego, comiesięcznego zgłaszania zmian w danych administracyjnych organizacji związkowej lub pracodawców.

Comiesięczne wykonywanie do 20 dnia każdego miesiąca krótkiej, nieskomplikowanej operacji naniesienia w ankiecie elektronicznej danych dotyczących liczby pozyskanych lub utraconych członków, pozwala Zarządowi Regionu na skuteczne projektowanie rozwoju związku. System umożliwia profesjonalną analizę, przetwarzania danych statystycznych niezbędnych do realizacji uchwały programowej NSZZ „Solidarność” i projektowania krótko i długofalowej strategii rozwoju związku w regionie, z jednoczesnym dokonywaniem oceny efektywności działań w tym zakresie.

Na stronie www.lubelskasolidarnosc.pl znajdują się również dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności związkowej, m.in. uchwały i wnioski organizacji związkowej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Skip to content